Publikacje

Brak zgody sądu na zbycie nieruchomości rolnej – uchwała Sądu Najwyższego

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego interpretacji przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (sygn. III CZP 24/17). W niniejszej sprawie nasza kancelaria reprezentowała wnioskodawcę. Literalna interpretacja przepisów uniemożliwiała reprezentowanemu przez nas nabywcy nieruchomości rolnej na jej zbycie na rzecz osoby...

Czytaj więcej

Wypowiedzenie klauzuli opt-out

Temat niby znany, a jednak często pojawiają się pytania dotyczące możliwości wypowiedzenia klauzuli opt-out oraz ewentualnie związanych z tym negatywnych konsekwencji dla pracownika. Należy przypomnieć, że mianem klauzuli opt-out określa się zgodę pracowników wykonujących zawód medyczny i posiadających wyższe wykształcenie, zatrudnionych w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne...

Czytaj więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia wzywa lekarzy do zapłaty.

W ostatnim czasie lekarze masowo otrzymują z wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia wezwania do zapłaty, w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w wystawianych przez nich receptach. Szereg z tych wezwań dotyczy częstego problemu wystawiania przez lekarza recept na leki refundowane pomimo braku posiadania w tym czasie podpisanej umowy z NFZ upoważniającej...

Czytaj więcej

Wina organizacyjna a odpowiedzialność za szkody medyczne

Konstrukcja winy organizacyjnej obejmuje zaniedbania związane z wadliwą organizacją procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Tytułem wstępu można wskazać na dopuszczenie do używania w procesie leczenia wadliwego sprzętu medycznego, niezapewnienie pacjentom odpowiednich warunków sanitarnych, czy też wadliwą organizację procesu przyjęć pacjentów do szpitala, w tym skierowania ich do placówki wyspecjalizowanej. W związku...

Czytaj więcej

Jak odzyskać pieniądze za nieudany urlop?

Sezon urlopowy zbliża się ku końcowi, a tym samym warto zastanowić się czy wakacje wykupione przez nas w biurze podróży spełniły nasze oczekiwania, a przede wszystkim czy były zgodne z umową zawartą z touroperatorem. Należy mieć świadomość, że turysta dysponuje szeregiem możliwości uzyskania rekompensaty za tzw. „zmarnowany urlop”. Uprawnienia takie...

Czytaj więcej

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym? Sprawdź jakie przysługują Ci roszczenia!

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługują następujące roszczenia: o wypłatę odszkodowania w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia: stosowne odszkodowanie pokryje wszelki wynikłe z tego tytułu koszty, w tym przede wszystkim koszty leczenia, koszty transportu, nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, leków, przystosowania do nowego zawodu itp. Niezbędne jest udokumentowanie wszelkich wydatków...

Czytaj więcej

Spadkodawca nie powołał Cię w testamencie do spadku, lub wyzbył się spadku przed śmiercią? Sprawdź czy przysługuje Ci roszczenie o zapłatę zachowku!

Kodeks cywilny wprost określa komu i w jakich sytuacjach przysługuje roszczenie o zachowek. Osobami takimi, zgodnie z art. 991 §1 k.c. są zatem: - zstępni, - małżonek, - rodzice spadkodawcy o ile w konkretnym stanie faktycznym wchodziliby do kręgu spadkobierców dziedziczących z ustawy. Przysługuje im wówczas roszczenie o 1/2 wartości udziału...

Czytaj więcej