Wypowiedzenie klauzuli opt-out

Temat niby znany, a jednak często pojawiają się pytania dotyczące możliwości wypowiedzenia klauzuli opt-out oraz ewentualnie związanych z tym negatywnych konsekwencji dla pracownika.

Należy przypomnieć, że mianem klauzuli opt-out określa się zgodę pracowników wykonujących zawód medyczny i posiadających wyższe wykształcenie, zatrudnionych w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 96 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej). Zgoda taka powinna zostać udzielona przez pracownika na piśmie. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili takiej zgody. Klauzula opt-out albo stanowi część umowy o pracę zawieranej pracownikiem, albo przybiera postać osobnego oświadczenia.

Wątpliwości lekarzy dotyczą jednakże sytuacji, w której po wyrażeniu stosownej zgody, nie chcą oni z różnych przyczyn dłużej pracować w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pytania dotyczą możliwości wypowiedzenia klauzuli oraz wpływu takiego wypowiedzenia na umowę o pracę.

Ustawa o działalności leczniczej w art. 96 ust. 6 stanowi, że: ?Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia?. Tym samym pracownikom zagwarantowana została swoboda w przedmiocie wyrażenia zgody na klauzulę opt-out czy też jej wypowiedzenia (cofnięcia zgody). W szczególności cofnięcie zgody nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę, nawet jeżeli klauzula opt-out stanowi jedno z postanowień umowy o pracę. Jest to bowiem ustawowo zagwarantowane uprawnienie osób wykonujących zawód medyczny.

Comments are closed.