Obsługa prawna firm

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w ramach której zapewnia swoim Klientom wykonywanie na ich rzecz następujących czynności:

- sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
- informowanie Klienta o zmianach obowiązujących przepisów pozostających w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta;
- przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych;
- uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
- występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami, w tym także przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów proponujemy różne formy wzajemnych rozliczeń, które pozwalają w pełni zoptymalizować koszt świadczonych usług prawnych, jak również dostosować szybkość ich realizacji do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Do podstawowych form wzajemnych rozliczeń proponowanych naszym Klientom należą:

  • ryczałt – Klient co miesiąc uiszcza na rzecz Kancelarii uzgodnioną uprzednio kwotę wynagrodzenia za świadczone usługi stałej obsługi prawnej.

  • ryczałt z limitem godzin – wraz z Klientem ustalamy miesięczny wymiar czasowy świadczonych usług w zamian za określone z góry wynagrodzenie. W przypadku potrzeby świadczenia usług prawnych w większym wymiarze niż ustalony, oferujemy korzystne rozliczenie każdego nowego zlecenia.

  • stawka godzinowa – Kancelaria uzgadnia z Klientem wysokość stawki godzinowej za świadczone usługi prawne. Wynagrodzenie obliczane jest następnie w przyjętych z Klientem okresach rozliczeniowych (np. miesięcznie, po zakończeniu sprawy).

Stawki godzinowe oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego będą ustalane indywidualnie w zależności od charakteru oraz rozmiarów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Skontaktuj się z nami